Medezeggenschapsraad ( MR ) :Voor het functioneren van een school worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij het bestuur en de directie. Het (voorgenomen) beleid gaat leerkrachten, ouders en leerlingen direct of indirect aan. De directie is verplicht om hierover te overleggen met de medezeggenschapsraad. Bij zaken als: de schoolgids, het schoolplan (beleidsplan over kwaliteit onderwijs, zorgplan en arbeidsomstandigheden heeft de MR een instemmingsbevoegdheid. De MR moet hiervoor dus toestemming geven.

Op andere onderdelen, zoals de vakantieregeling, toelatingsbeleid leerlingen, aanstelling en ontslagbeleid heeft de MR een adviesbevoegdheid. In deze gevallen moet eerst aan de MR om een advies gevraagd worden. In de MR zitten 3 vertegenwoordigers van de personeelsgeleding en 3 vertegenwoordigers van de oudergeleding. Deze vertegenwoordigers worden rechtstreeks uit en door de verschillende geledingen gekozen. De taken en de bevoegdheden van de MR staan beschreven in het reglement medezeggenschap. De MR heeft zijn eigen werkwijze in een huishoudelijk reglement vastgelegd (deze ligt op school ter inzage bij de directie). De MR vergadert regelmatig, deze vergaderingen zijn in principe openbaar. De MR kan besluiten om een besloten vergadering te houden, bijvoorbeeld als het gaat over individuele personen.

De notulen van de vergadering en de agenda voor de volgende vergadering liggen in de postvakjes bij beide ingangen van de school. De vergaderdata worden zoveel mogelijk in de nieuwsbrief vermeld.

Onze MR is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn alle scholen die vallen onder het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs PANTA RHEI vertegenwoordigd. De GMR heeft op belangrijke onderdelen advies- of instemmingsrecht. Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor een ARBO dienst, regeling Tussenschoolse Opvang, verdeling budgetten, meerjarige hoofdlijnen beleid, managementstatuut. Suzanne Alberda is afgevaardigde van de MR in de GMR.

Het belang van een goed functionerende MR en GMR wordt steeds groter, nu de financiering van de scholen via de Lumpsum per 1 augustus verandert. Ouders, personeel, directie en bestuur bepalen samen welke kant een school (of een groep van scholen) op gaat en waar accenten gelegd worden. Wilt u een bijdrage leveren aan het functioneren van de (G)MR, neem dan contact op met een van de huidige leden of de directie. 

Oudergeleding: 
Secretaris: Dhr. Arjan van de Pijpekamp 
Lid: Mw. Shanti Jawalapersad
Lid: Dhr. Alex de Ruiter


Teamgeleding: 
Voorzitter: Mw. Iboya Pietersz
Lid: Mw. Esther Vieveen 
Lid: Mw. Femke Bulthuis